La denominació Sagunt per a la nostra ciutat es va establir oficialment per Decret del Govern Provisional de la Nació de primer de desembre de 1868. Aquest topònim va venir a substituir la denominació oficial de Murviedro, en substitució de Morvedre imposat per “Decret de Nova Planta” del 29 de juny de 1707. Decret nefast per als valencians que van veure desaparèixer els seus “Furs”, les seues llibertats i els seus privilegis en ser el regne de València annexionat al de Castella.

L'Ajuntament, fent ús de les facultats que li confereix el Decret 74/1984 de 30 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a alterar el nom dels municipis, es va sotmetre al Ple municipal per a l'adopció de l'acord (Llei 40/81 de 28 d'octubre, article 3º.) per a sotmetre a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana la denominació cooficial de Sagunt.
“Sagunt és una dels formes en què apareix el nom de la ciutat en monedes romanes de temps imperials. El nom més antic potser seriosa SAGU, segons hem vist anteriorment, al qual s’hi afegiria al sufix ibèric NT (vinya. La veu SAGU), Gómez Serrano, pel contrari, opinava que els monedes mostren sempre aquesta darrera forma o bé SAGUNT.

Tanmateix, seguisca una o altra la forma primitiva –si és que realment foren aquestes- hi ha que tindre en compte que la paraula SAGUNT com a tal topònim, ha viscut enquistada al llarg del temps en la denominació tòpica dels llocs dels Valls o Valletes (Vinya. La veu SAGON). Així consta, per exemple, en el títol de llibre “El Regiment de Laygua de la Font de Quart de Sagunt fer en 1437”. Igualment en 1571, en el llibre de memòries de notari Pere Avinyó, que existia a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Morvdre –desaparegut en 1936-, és podia llegir...”. (S. Bru i Vidal. Toponomàstica major: Saguntum. València 1984).

El topònim SAGUNT és un dels més antics que coneixem per a denominar a la nostra ciutat. És el vocable valencià comunament utilitzat, encara que entre els saguntins té major acceptació la forma SAGUNT.

Restitució del topònim de la Ciutat

Amb data primer de desembre de 1868 el Ministeri de la Governació, presidit per Práxedes Mateo Sagasta, expedia el següent decret:

“En vista de la instancia de l'Ajuntament de Murviedro sol·licitant es restituïsca el nom d'aquella vila pel de Sagunt, sobre les ruïnes del qual va ser edificada la població, i considerant que l'objecte d'aquesta petició és el de perpetuar un fet heroic que ha sigut sempre objecte d'admiració pels amants de les glòries pàtries, i que perquè romanguera viu es va donar el nom a un dels regiments del nostre Exèrcit, sent d'allò més natural que ho porte la població mateixa; com a membre del Govern provisional de la nació i ministre de la Governació, he acordat accedir a l'expressada sol·licitud, disposant en la seua conseqüència que la vila de Murviedro es denomine en endavant Sagunt.
Madrid, 1 de desembre de 1868.— Sagasta”.

L'Ajuntament, arreplegant el sentir dels veïns de la vila, va acordar col·locar en el saló de plens una gran placa de marbre per a memòria de tan faustos esdeveniment. El descobriment de la làpida es va efectuar el 7 de gener de 1869, enmig del general entusiasme dels ja saguntins, en el saló de plens de l'exclaustrat convent de Sant Francisco, habilitat per a les dependències municipals. En 1933 la làpida va ser traslladada a l'actual Ajuntament, el palau de la “Lonjeta”.

Sagunto

Fundada por una colonia griega de Zante en el año800 de la era cristiana; destruida por Anibal el 216 antes de Cristo: restaurada por Publio Cornelio Escipión: dominadapor los vándalos y godos bajo el nombre de Muri-Veteres: los árabes tuvieron reyes en esta villallamada desde entonces Murbiter y Morvedre:los reyes de Aragón celebraron en ella Cortes del Reino: fue distinguida en la Guerra de la Independencia por el sitio del mariscal Suchet: el Gobierno Provisional de la Nación por Decreto de 1 de diciembre de 1868 restableció el nombre primitivo de Sagunto a petición del Ayuntamiento Constitucional. Para memoria 1868

Ftg:// desfile commemoració del centenari de la restitució del nom de Sagunt