Estar ahí. Tocant amb les mans. Esta setmana hi ha consell. El Consell d'Adopció de Menors de la Generalitat és un òrgan col·legiat, dependent jeràrquicament de la Direcció general competent en matèria de protecció de menors, al que s'atribueixen funcions en matèria de protecció de menors en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (article 1 del citat Decret).

I té com a funcions, entre d'altres, declarar la idoneïtat o no idoneïtat per a l'exercici de la pàtria potestat en la filiació adoptiva dels sol·licitants d'adopció nacional o internacional.

Aqueta setmana podem ser o estar idònis o no. En un pas més en la espera però per a la gent que em coneix açò em provoca un estat de desfici total va que estic "porculero" i si nervión. Sòc humà! Diguem des de 2016 amb l'expedient en marxa i en res dies podriem ja haver donat un pas de gegant en la nostra meta, ser pares de nou.