El bàndol, en el Dret administratiu espanyol, és un acte administratiu consistent en una manifestació solemne, emesa per l'alcalde d'un municipi, en la qual es dirigeix públicament als ciutadans per a anunciar-los o recordar-los l'obligat compliment de normes en vigor, realitzar aclariments a les mateixes quan siga necessari, demanar la col·laboració dels veïns, efectuar convocatòries populars o recomanacions per a la bona convivència ciutadana, entre altres assumptes.

Els bàndols es van emetre en resposta a successos concrets o per motius conjunturals que aconsellaven la difusió i, excepte en cas d'urgència manifesta, no podien contenir disposicions, prohibicions, o normes de caràcter general, la promulgació del qual havia d'efectuar-se a través d'ordenances o reglaments.

Però com fem per arribar a tota la població amb un bàndol? Els actuals sistemes d'informació ha nde ser els que ens marquen com hem de comunicar-nos amb els ciutadans i ciutadanes. Com ha de canviar l'ajuntament la seua comunicació d'una cosa reglada com un bàndol? La seu electrònica? Un pregoner digital?