La Junta Municipal de Beneficència de Sagunt, reunida el dia 15 de setembre de 1841, aprova el reglament definitiu de la Caixa, acordant, al mateix temps, que “el diumenge immediat 18 dels corrents, a les onze del matí s'efectue la instal·lació de la Caixa i publicació del seu reglament en l'església que va anar de Sant Francisco, avisant al públic per mitjà d'un bàndol”. Aquest acte, es va efectuar en presència de nombrosos veïns, que van concórrer en virtut del bàndol emès. En est, l'alcalde D. Pedro Larriviere va proclamar solemnement. “Queda constituida la Caja, y el domingo próximo inmediato abrirá su despacho el consejo administrativo nombrado por la Junta Directiva”.
Així doncs, la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt va ser fundada el 26 de setembre de 1841 pel prevere de la ciutat D. Joaquín Pallarés Igual, amb la finalitat de protegir contra la usura als saguntins de les classes més necessitades i promocionar el desenvolupament de Sagunt i la seua comarca. És, per tant, la segona Caixa d'Estalvis més antiga d'Espanya. El fundador va tenir la idea de crear aquesta entitat, per ser ell l'administrador de rendes de l'Hospital de Na Marcena de la Ciutat de Sagunt, lloc on eren atesos tots els necessitats. Fundant la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt, va evitar que la usura fera presa en molts saguntins de manera que disminuïra la clientela de l'Hospital, amb la qual cosa les seues minvades rendes serien enfortides, quedant així dit antic hospital salvat.

A través de la documentació existent avui dia, és evident que la fundadora oficial de la Caixa va ser la Junta Municipal de Beneficència, sempre comptant amb el suport de l'Ajuntament, del com depenia, i de l'alcalde que era el seu president.
Enguany fa 175 anys i conincideixen els dies. Foto Juanfran Gómez.