regidors

La situació econòmica de molts veïns i veïnes del nostre municipi és insostenible. Els deutes i la manca d’ingressos ha dut, i pot dur a l’exclusió social a moltes persones del nostre municipi.


Els deutes que persones en risc d’exclusió social mantenen amb el nostre Ajuntament suposa una evident angoixa per a les famílies, que no poden fer front al pagament dels deutes municipals, per la probémàtica que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes. A més l’impagament del deute origina recàrrecs i interessos, i el deute amb l’administració els impedeix accedir, per exemple a beques escolars o a fraccionament dels pagaments, entrant a un cercle de dificil eixida.


L’ordenança municipal que es proposa a la present moció pretén resoldre, amb total respecte als principis i garanties dels procediments regulats amb caracter general per l’administració, aquestes situacions d’emergència social. Proposem la creació d’una norma que permeta substituir, en circunstàncies justificades, un deute municipal (sempre que siga commutable per llei) amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat.


Considerant aquests treballs com la prestació personal, voluntària, en determinades activitats d’utilitat pública, amb interés social i comunitari i que en cap cas supose la substitució d’un lloc de treball.


Aquesta condonació d’un deute a canvi de treball en benefici de la comunitat es regularà amb un informe tècnic per part dels serveis socials, qui determinarà els criteris i requisits que hauràn de complir els sol·licitants i les tasques que poden realitzar.


El treball en benefici de la comunitat és una ferramenta emprada des de fa anys per l’administració de justícia, per a condonar sancions econòmiques. Des de fa un temps aquesta pràctica l’han emprat diversos municipis i ciutats per a condonar els deutes amb l’administració, convertint-se a més en un altre recurs per afavorir la inserció social de persones en risc d’exclusió.


L’Ajuntament, com a administració més propera ha d’oferir una alternativa que permeta, sempre amb el consentiment de l’afectat i el vist i plau de serveis socials, realitzar l’obligació del pagament d’un deute municipal mitjantçant la realització de treballs en benefici de la comunitat.


Per tot açò, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS


PRIMER.- L’Ajuntament de SAGUNT el·laborarà una Ordenança reguladora d’execució alternativa al pagament de deutes amb lA’juntament mitjantçant la realització de treballs en benefici de la comunitat, amb l’objectiu de substituïr, en circunstàncies justificades, deutes municipals (sempre que siguen commutables per llei) amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat, sempre amb el consentiment de l’afectat i previ informe favorable de serveis socials.


SEGON.- L’Ajuntament de SAGUNT iniciarà de manera immediata l’estudi per definir les àrees municipals on poder realitzar els treballs en benefici de la comunitat i els criteris i requisits a complir pels sol·licitants d’aquesta execució alternativa del deute. Així com es compromet a dissenyar itineraris d’imserció socio-laboral per a aplicar als casos que els tècnics de serveis socials consideren oportú.


TERCER.- L’Ajuntament de SAGUNT dotarà de recursos humans i econòmics a l’àrea de benestar social per al correcte compliment dels presents acords