La situació econòmica de molts veïns i veïnes del nostre municipi és insostenible. Els deutes i la manca d’ingressos ha dut, i pot dur a l’exclusió social a moltes persones del nostre municipi.

Els deutes que persones en risc d’exclusió social mantenen amb el nostre Ajuntament suposa una evident angoixa per a les famílies, que no poden fer front al pagament dels deutes municipals, per la probémàtica que origina l’abonament en metàl·lic de determinats deutes. A més l’impagament del deute origina recàrrecs i interessos, i el deute amb l’administració els impedeix accedir, per exemple a beques escolars o a fraccionament dels pagaments, entrant a un cercle de dificil eixida.

L’ordenança municipal que es proposa a la present moció pretén resoldre, amb total respecte als principis i garanties dels procediments regulats amb caracter general per l’administració, aquestes situacions d’emergència social. Proposem la creació d’una norma que permeta substituir, en circunstàncies justificades, un deute municipal (sempre que siga commutable per llei) amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat.

Considerant aquests treballs com la prestació personal, voluntària, en determinades activitats d’utilitat pública, amb interés social i comunitari i que en cap cas supose la substitució d’un lloc de treball.

Aquesta condonació d’un deute a canvi de treball en benefici de la comunitat es regularà amb un informe tècnic per part dels serveis socials, qui determinarà els criteris i requisits que hauràn de complir els sol·licitants i les tasques que poden realitzar.

El treball en benefici de la comunitat és una ferramenta emprada des de fa anys per l’administració de justícia, per a condonar sancions econòmiques. Des de fa un temps aquesta pràctica l’han emprat diversos municipis i ciutats per a condonar els deutes amb l’administració, convertint-se a més en un altre recurs per afavorir la inserció social de persones en risc d’exclusió.

L’Ajuntament, com a administració més propera ha d’oferir una alternativa que permeta, sempre amb el consentiment de l’afectat i el vist i plau de serveis socials, realitzar l’obligació del pagament d’un deute municipal mitjantçant la realització de treballs en benefici de la comunitat.

S'ha d'entendre que l’Ajuntament de Sagunt, en l’exercici de la potestat sancionadora reconeguda a l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, ostenta la competència de substituir determinats deutes municipals per l’execució o desenvolupament de treballs en benefici de la comunitat. En este sentit. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula aquesta potestat sancionadora de les administracions públiques, establint els principis que la fonamenten, als articles 127 i següents, que són legalitat, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat. D’altra banda, els articles 134 i següents regulen els principis que han de presidir el procediment sancionador, que són elcompliment del procediment legal o reglamentari, dret a audiència del presumpte responsable, dret a formular al·legacions, a utilitzar els mitjans de defensa admesos en dret i el dret a la presumpció d’innocència.

El que és pretenia desenvolupar, amb total respecte als principis i a les garanties del procediment regulades amb caràcter general per a les Administracions Públiques, un mecanisme alternatiu que permeti substituir, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona sancionada, deutes municipals amb la prestació de treballs en benefici de la comunitat per fer front a un deute municipal amb una prestació personal amb un treball d’interès col·lectiu quan la prestació patrimonial no és possible realitzar-la amb diners, per quins motius aquesta ordenança pot resultar especialment favorable per a certs col·lectius, especialment aquelles persones amb escassos recursos econòmics que es troben subjectes a la responsabilitat administrativa sancionadora.

Açò que implica. Que qualsevol persona, en un moment determinat, que no pot fer front a les seues obligacions amb l'Ajuntament tinga una via per a poder gaudir de les ajudes i beneficis de l'Ajuntament. Açò és un tema capital en aquesta iniciativa perquè pot ser que les persones no puguen rebre beques, per exemple en cas dels infants, perqué tenen un deute municipal (això està regulat en eixe sentit) i que açò faça que eixes persones tinguen un agravi amb la resta pel simple fet de no poder fer front a les seues obligacions. Estem fent més obres als pobres, i més invisibles, si cap, als més invisibles condenant-los a l'ostracisme de ser els menys beneficiats per les polítiques socials municipals, que son les que l'Ajuntament pot fer, i per això no s'entenen moltes postures de diferents partits polítics en aquest sentit.

Un resum ràpid del que és pretenia era oferir una alternativa que permeti, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona interessada, realitzar l’obligació del pagament d’un deute municipal a través de la realització de treballs en benefici de la comunitat per fer front a aquell amb una prestació personal mitjançant un treball d’interès col·lectiu, quan la prestació patrimonial no sigui possible realitzar-la amb diners. En definitiva construir un horitzó de vida digna a eixes persones que ho estan passant francament mal per aquesta crisi i que no tenen expectatives de poder millorar.

Cal fer polítiques per a les persones, i això ho tenim que tindre clar tot i totes, encara que el PP, PSOE, Esquerra Unida i Inicitiva Portenya no pareix que ho tinguen clar al no recolzar la moció. Que els passarà per el cap?