cartell-associacions

Compromís presentarà les seues mesures per a fomentar la participació així com explicarà la manera de realitzar el seu programa electoral, i a continuació la xerrada sobre “LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE I L’IMPOST DE SOCIETATS: REPERCUSIONS DE LA NOVA REGULACIÓ” a càrrec de ALBERTO ZARAGOZÀ GRANELL


En el 2015 les associacions hauran de pagar l’Impost de Societats
Les associacions estaran obligats a declarar la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes.


L’aprovació de la nova Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost de societats posa en escac a les entitats sense ànim de lucre.


Fins al 31 de desembre 2014, la immensa majoria de les entitats sense ànim de lucre (les no acollides a la Llei 49/2002) no havien de presentar Impost de societats si complien els següents requisits:


– Que els seus ingressos totals no superen 100.000 euros anuals


– Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superen 2.000 euros anuals


– Que totes les rendes no exemptes que obtinguen estiguen sotmeses a retenció


En resum, si una associació no superava els 100.000 euros anuals d’ingressos i a més no realitzava activitats econòmiques estava exempta de realitzar l’Impost de societats.


A partir del 01 de gener de 2015 l’apartat 3 de l’article 124 de la nova Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de societats aclareix el següent: “Els contribuents al fet que es refereixen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 9 d’aquesta Llei estaran obligats a declarar la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes.”
L’article 9.3 de la Llei diu el següent:


“Estaran parcialment exempts de l’Impost en els termes previstos en el capítol XIV del títol VII d’aquesta Llei:


a) Les entitats i institucions sense ànim de lucre no incloses en l’apartat anterior.


b) Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.


c) Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les càmeres oficials i els sindicats de treballadors.


d) Els fons de promoció d’ocupació constituïts a l’empara de l’article vint-i-dos de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.


i) Les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.


f) Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les Comunitats Autònomes, així com les Autoritats Portuàries.”
Per tant, qualsevol associació, siga del tipus que siga, que a 01 de gener de 2015 no es trobe en situació de baixa en el Registre corresponent estarà en l’obligació de presentar l’Impost de societats. Açò no vol dir calga pagar ja que dependrà de si la Base Imposable de l’impost és positiva però hi haurà obligació de presentar-ho​.​