La connectivitat i mobilitat urbanes i interurbanes suposen un dels reptes més importants de la connexió entre ciutats en el segle XXI. La qualitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat del transport públic deuria ser un dels objectius de qualsevol acció de govern de qualsevol administració pública. Igual que la sanitat, l’educació i els Serveis Socials, la mobilitat és també un dret ciutadà. No obstant això, els serveis de transport públics es veuen sotmesos a les regles de l’economia de mercat sense tindre en compte també la necessitat i el servei públic que realitzen, quedant a expenses de demandes de servei, preus abusius, etc.


A Sagunt, els veïns i les veïnes de la Ciutat patim des de fa anys un servei de transport públic de connexió amb la capital del País, amb autobús, que ha generat portades de diari per la precària situació en la que es desenvolupa. Amuntegament, manca d’accessibilitat, condicions higièniques inexistents, escapaments de gasos al recinte interior dels autobusos, accidents, conducció temerària, etc, fan que en volta d’una alternativa de transport a la capital, a través d’un Servei Públic, la connexió del servei d’autobusos amb València, siga un incentiu per agafar el transport privat, amb les conseqüències econòmiques i ambientals que això suposa. Una major ineficiència econòmica per al Servei Públic i una major emissió de substàncies contaminants.


Des de Compromís volem canviar aquest cercle viciós en el que ens trobem immersos des de fa tants anys, i per fer-ho s’han d’exigir les mesures necessàries per millorar la qualitat del Servei que faça de l’autobús una alternativa viable de transport, tal i com diu la Llei Valenciana de Mobilitat.


Els i les usuàries habituals del servei públic de transport a València des de Canet d’En Berenguer, Port de Sagunt i Sagunt, venen realitzant reclamacions i denúncies de forma continua des de fa anys. La concessionària del Servei o la Conselleria, si es dona el cas que s’excusen, ja que la majoria de voltes ni tan sols contesten, addueixen raons econòmiques i/o de viabilitat del Servei, cosa que fa encara més escandalosa la manca de recursos per a la mobilitat sostenible que es produeix per part del govern valencià del PP.


L’última campanya realitzada, ha obtingut el recolzament de 600 veïns i veïnes de Sagunt, Port de Sagunt i Canet d’En Berenguer i amb aquesta moció pretenem traslladar al Ple les seues demandes, per fer extensiva la seua reclamació també a tot el Muncipi de Sagunt.


Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal de Compromís presenta al Ple de l’Ajuntament de Sagunt, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els acords següents:


ACORDS


PRIMER.- L’Ajuntament de Sagunt, reclama un Servei de Transport públic per carretera de connexió amb València de qualitat, amb una despesa econòmica i de temps raonables i amb unes condicions de servei segures, fiables i saludables. Per a que tot això siga possible, es sol·licita:


La implantació del Servei “Express”, en hores punta, també des de Sagunt. Que, aquest Servei, que actualment es presta des del Port de Sagunt es faça extensiu a Canet i Almardà, i que la nova línia express des de Sagunt abarque també el Nord del Palància.


Unificació de tarifes per a tot el municipi, a raó de 2,7€ per al bitllet ordinari.
Manteniment dels autobusos en condicions dignes de neteja interior i exterior, ventilació, temperatura i seguretat per als passatgers.


Demanar a l’Ajuntament de València, o a l’administració o concessionària que corresponga, la instal·lació d’una marquesina en la parada de la UPV, amb majoria d’usuaris i usuàries de la nostra ciutat, per a protegir-se del sol, la pluja i el fred.
Adaptació dels vehicles a les persones amb problemes de mobilitat i que es garantisca la intermodalitat amb altres formes de transport com la bicicleta.
L’obertura de les oficines d’atenció al client de la concessionària amb un horari accessible i raonable per a tots els usuaris i usuàries, també de vesprada, a Sagunt i Port de Sagunt.


SEGON.- L’Ajuntament de Sagunt crearà una Comissió Mixta Administració Pública-Usuaris-Concessionària per a l’estudi i implementació de les millores en la línia, seguiment i control del funcionament del Servei, propostes de mobilitat etc.